Aanbieding!

Pehatine 209 500 ml KWASTGLAZUURMEDIUM

5,99 excl. btw

13 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Met water aanmaken:  1 deel Pehatine 209 op 2 delen water.

5 redenen waarom deze glazuurhulpstof aan een glazuur kan worden toegevoegd.

– Het heeft een sterke lijmende werking, waardoor er een goede hechting van het glazuur aan de ontstaat. Wrijfvast.

– Houdt water lang vast en verhoogt de viscositeit zodat glazuur goed kwastbaar wordt.

– Het vertraagt het droogproces zodat de opgebrachte glazuurlaag zich beter kan verdelen. – Het zorgt ervoor dat de glazuur niet ontmengt en goed op suspensie blijft

– Het voorkomt dat het glazuur op de bodem van de emmer een harde koek vormt.

Toevoeging: 0,3 – 1,2 %Tylose

Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming
INFORMATIVE OVER HET PRODUCT
Handelsnaam:
Toepassing van de stof/bereiding: Leverancier:
Inlichtingen in noodsituatie:
2 Gevaren
Gevaaromschrijving:
Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Vervalt
3 samenstelling en informatie over de bestand delen
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen
Pehatine 209
Bindmiddel voor glazuren, pigmenten en engobes. Hulpmiddel voor de keramische industrie.

4 Eerste Hulp maatregelen
Algemene informatie: Na huidcontact:
Na het inademen:
Na huidcontact: Contact met de ogen:
Geen special maatregelen noodzakelijk
Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid
Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
Geen bijzondere eerstehulpmaatregelen, spoelen met voldoende schoon water Grondig spoelen met water
5 Brandveiligheidsmaatregelen
Niet brandbaar, geen ontwikkeling van gevaarlijke rook of dampen bij brand.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaateregelen: Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting Maatregelen ter bescherming van het Milieu: Geen
7 Hantering en Opslag
Hantering: Geen bijzondere voorwaarden
Opslag: Stockeren tussen de 5 en 30 graden, minimal 12 maanden houdbaar onder juiste opslagcondities
8 Maatregelen ter beperking aan blootstelling / persoonlijke bescherming.
Hygienische maatregelen: Luchtwegenbescherming: Huidbescherming:
Bij het werken met chemicalien moete de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden Gebruik maken van goede ventilatie
Gepaste werkkledij dragen
9 Fysische en chemische eigenschappen
Vorm: Kleur: Geur: PH: Kookpunt
10 Stabiliteit en reactiviteit
Gevaarlijke reacties:
11 Toxicologische informatie
Vloeibaar
Wit Schoonmaakapplicatie 6,5 – 7,5
100 oC / 240 oF
Geen gevaarlijke reacties
Voor het product liggen geen toxicologische gegevens vast
12 Ecologische informatie
Verdere ecologische aanwijzingen: Geen data
13 Instructies voor verwijdering
Na een voorbehandeling met inachtneming van de wettelijk, plaatselijke voorschriften naar een plaatselijke afvalverbrandingsinstallatie afvoeren
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
Geen gevaarlijk product in de zin van transportvoorschriften
15 Wettelijk verplichte informatie
EC etikettering: Risico zinnen: Safety zinnen:
Statutaire instrumenten: Verdere voorlichting:
16 Overige informatie
Geen
niet nodig
H 317
H 270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
H 260 Stof niet inademen
Classification, Packaging and Labeling Regulation 2017
The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2002 Environmental Protection Act 1990.
H.S.E. EH 40/2002 Occupational Exposure Limits 2002 and 2003 Supplement PPE 2nd Edition 2002
IMDG 2002 Amendment 31
Not a Hazerdous substance or mixture to regulation (EC) No. 1272/2008
This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC
2/

Extra informatie

Gewicht 900 kg
Afmetingen 8 × 8 × 15 cm

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Pehatine 209 500 ml KWASTGLAZUURMEDIUM” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.