Privacybeleid

Privacybeleid Mink Keramiek

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Mink Keramiek persoonsgegevens verwerkt. Mink Keramiek zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Mink Keramiek zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1 – Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Consument genoemd.

Persoonsgegevens: informatie waarmee de persoon geïdentificeerd kan worden op welke manier dan ook. Zoals naam, adresgegevens locatie en online identifier en iedere manier zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen en het verzamelen, opslaan, opvragen, opnemen, gebruiken van persoonsgegevens al dan niet geautomatiseerd of handmatig.

Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten Mink Keramiek die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. In dit privacybeleid ook Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Artikel 2 – Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot het verwerken van de bijstelling en alle bijbehorende services die Mink Keramiek aanbiedt.
 2. Door Mink Keramiek worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van leveren van de bestelling zoals geplaatst in de webshop van Mink Keramiek. Er wordt aan zowel bedrijven als particulieren geleverd. Deze Persoonsgegevens bestaan uit naam, adresgegevens, telefoonnummers, cookies, IP-adressen en e-mailadressen .
 3. Mink Keramiek vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren en om deze te mogen gebruiken.
 4. Mink Keramiek verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals het plaatsen van een bestelling, vragenlijsten, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen of gebruik maken van social media;
  1. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  1. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden;

Artikel 3 – Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Mink Keramiek. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Mink Keramiek, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Mink Keramiek. Mink Keramiek zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4 – Doeleinden gegevens:

 1. Mink Keramiek gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van de producten en het daarbij behorende contact tussen Mink Keramiek en de Klant.
 2. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 5 – Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal zeven jaar, tenzij een wettelijke grondslag langere opslag vereist.
 2. Mink Keramiek vraagt middels dit privacybeleid de toestemming aan de Consument om de bestelhistorie en contactgegevens langer dan maximaal zeven jaar te bewaren in het kader van het afhandelen van een klacht en het verbeteren van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid verschaft de Consument deze toestemming.

Artikel 6 – Beveiliging gegevens:

 1. Mink Keramiek treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Mink Keramiek neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7 – Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Mink Keramiek kan worden gevergd.
 2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment Mink Keramiek verzoeken via info@minkkeramiek.nl, om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.
 3. Mink Keramiek biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8 – Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de levering van de producten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
 2. Mink Keramiek heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de bestelling.
 3. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het behandelen van de klant en het verwezenlijken van het doel van Mink Keramiek.

Artikel 9 – Cookies en website

 1. Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die de computer of het mobiele apparaat opslaat wanneer de website bezocht wordt. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die bezocht wordt.
 2. Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Het surfen op de website wordt gemakkelijker gemaakt.
 3. Mink Keramiek maakt gebruikt van functionele, analytische en marketing cookies. Middels dit privacybeleid wordt toestemming gevraagd om de genoemde cookies te verzamelen. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid gaat de Betrokkene aldus ook akkoord met het verzamelen van de cookies. De Betrokkene kan de toestemming hiervoor te allen tijde intrekken.
 4. Wij zijn continu bezig met het analyseren van bezoekersgegevens op onze websites. Wij kijken bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers, de gemiddelde sessieduur, welke pagina’s het meest bekeken, via welk apparaat en ook waar onze bezoekers vandaan komen. Hiervoor gebruiken wij analytische cookies. De informatie uit cookies is niet te herleiden naar persoonsgegevens. Wij gebruiken de informatie om de websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
 5. Wij maken alleen gebruik van marketing cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ook zonder toestemming worden advertenties getoond, maar deze zijn willekeurig en niet gericht op specifieke koopgedrag wat we kunnen afleiden uit de informatie verkregen door de cookies.

Artikel 10 – Contact en afhandeling klachten

 1. Mink Keramiek biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@minkkeramiek.nl.

Artikel 12 – Wijzigingen privacybeleid

 1. Mink Keramiek behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van de Rechtbank Noord-Nederland neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.